Pěstounská péče

Jednou z možností pro děti, které nemohou vyrůstat ve své původní rodině, je náhradní rodinná péče. Soukromý dětský domov SOS 92, z. ú., nabízí pomoc a podporu pro pěstounské rodiny, osvojitele, odborné pracovníky, kteří s nimi pracují, a v neposlední řadě pro děti samé.

Pro tyto činnosti jsme získali pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí od Krajského úřadu Středočeského kraje.

Co nabízíme?

 • Doprovázení pěstounských rodin, probíhající formou klíčového pracovníka, který s vámi prochází důležitá období v životě vaší rodiny. Doprovázení probíhá minimálně 1x za dva měsíce.
 • Podporu pěstounských rodin, kdy Vám rádi zodpovíme Vaše otázky, se kterými si nevíte rady.  – jaká jsou vaše práva a povinnosti vůči svěřenému dítěti, jakou máte možnosti  finanční podpory pro dítě, o které pečujete.
 • Asistované kontakty mezi dítětem a jeho rodiči.
 • Vzdělávání – máme zkušený tým odborníků, kteří jsou připraveni zodpovědět otázky ve výchově dítěte, právní otázky, otázky týkající se zdravotního stavu, školní zralosti, specifických poruch učení a řadu dalších.
 • Kluby pěstounů – pravidelná setkávání pro pěstounské rodiny,  obvykle jedenkrát za měsíc. Setkáváme se nad různými tématy, která Vás zajímají.
 • Organizujeme odlehčovací pobyty pro děti z pěstounských rodin.

Náš tým pro pěstouny:

 

Mgr. Jana Žáková

klíčový pracovník pro pěstouny

tel.: +420 735 171 848

email: jana@ddkorkyne.cz

 

Bc. Jitka Bezecná

klíčový pracovník pro pěstouny

tel.: +420 727 815 690

email: jitkab@ddkorkyne.cz

 

Mgr. Hana Čechová

klíčový pracovník pro pěstouny

tel.: +420 702 186 298

email: hana@ddkorkyne.cz

 

Mgr. Tereza Jandová

vedoucí pracovník pro doprovázení pěstounů

tel. +420 721 629 962

email: tereza@ddkorkyne.cz

 

Adresa naší kanceláře:

Příkopy 5

263 01 Dobříš

 

JAK PRACUJEME

V naší práci se řídíme metodikami, vnitřními předpisy a směrnicemi, které vycházejí z platných právních předpisů a také z našich zkušeností z praxe.

Zde uvádíme přehled všech dokumentů našeho pracoviště, které jsou členěny do skupin dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 473/2012 Sb. – Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami podle paragrafu 48 odst. 2 písmeno d) – f) zák. 359/1999 Sb. Některé z těchto dokumentů jsou veřejné, jiné slouží pro vnitřní potřeby pracoviště.

 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

– Jaké je poslání našeho pracoviště?

– Jaké jsou zásady naší práce?

– Jak předcházíme možným střetům zájmů?

– Pravidla pro přijímání darů

 Standard č. 1: zde Pravidla pro přijímání darů: zde

 1. Ochrana práv a chráněných zájmů

– Jak zajišťujeme dodržování lidských práv a svobod při práci s klienty?

– Jak chráníme děti před týráním, zanedbáváním a zneužíváním?

Standard č. 2: zde Etický kodex: zde

 1. Prostředí a podmínky

– V jakém prostředí pracujeme?

– Jaké máme k dispozici pomůcky a vybavení?

 1. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany činnosti pověřené osoby

– Jakým způsobem informujeme veřejnost o naší činnosti?

– Za jakých podmínek můžeme odmítnout poskytování služby

 1. Podpora přirozeného sociálního prostředí

– Jak pomáháme tomu, aby děti v pěstounské péči žily běžným životem v přirozeném prostředí

– Jak podporujeme kontakty dítěte s biologickou rodinou a dalšími blízkými osobami

 1. Personální zabezpečení

– Jaká je organizační struktura našeho pracoviště

– Jaké jsou požadavky na jednotlivé pracovní pozice

 1. Přijímání a zaškolování nových zaměstnanců

– Jak postupujeme při obsazování volného pracovního místa

– Jak zaškolujeme nové pracovníky

 1. Profesní rozvoj zaměstnanců

– Jak jsou hodnoceni jednotliví zaměstnanci

– Jak si zaměstnanci zvyšují kvalifikaci pro svoji práci

 1. Pracovní postupy pověřené osoby

– Jak postupujeme v naší práci

 1. Dohoda o výkonu pěstounské péče

– Jak postupujeme při uzavírání, změnách a ukončení dohody o výkonu pěstounské péče

– Jaký je obsah dohod o výkonu pěstounské péče

– Jak hodnotíme průběh pěstounské péče

– Jak zajišťujeme povinné vzdělávání pěstounů

 1. Předávání informací

– Jak pracujeme s informacemi o dětech a rodinách

– Jak si předáváme informace v rámci našeho pracoviště

 1. Změna situace

– Jak postupujeme v případě významných změn v životě dítěte a rodiny

 1. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany

– Co je obsahem námi vedené dokumentace

– Kdo a za jakých podmínek může do dokumentace nahlížet

 1. Vyřizování a podávání stížností

– Jakým způsobme a komu je možné podat stížnost na naši práci

– Jakým způsobem postupujeme při řešení stížnosti

Standard č. 14: zde,  Formulář pro podávání stížností: zde

 1. Rizikové, havarijní a nouzové situace

– Jaké mimořádné situace mohou nastat, jak jim předcházet a jak postupovat, pokud nastanou

 1. Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany

– Co děláme proto, abychom zajistili vysokou kvalitu našich služeb

– Jak získáváme zpětnou vazbu na naši práci

 

GDPR – pravidla pro zpracování osobních údajů zde